Naloge in cilji družine

Namen Ribiških družin je prostovoljno združevanje občanov zaradi upravljanja ribiškega okoliša, varovanja voda ter vodnih in obvodnih sistemov kot dela naravnega okolja in izvajanja ribolova.

Cilji Ribiške družine
Paka Šoštanj so naslednji:

upravljanje z ribiškim okolišem, prizadevanje za strokovno raven dela, spodbujanje članov za stalno strokovno izpopolnjevanje, sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja RD, sodelovanje z Zavodom za ribištvo Slovenije in drugimi organizacijami ter institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s sladkovodnim ribolovom in varovanjem okolja, organiziranje športnega in turističnega ribolova vključno s tekmovanji, sodelovanje pri oblikovanju razvoja sladkovodnega ribištva v Sloveniji.

Namen in cilje

uresničuje Ribiška družina Paka Šoštanj z izvajanjem naslednjih nalog: izdela mnenje k osnutku načrta ribiškega upravljanja v ribiškem območju (člen 11/4 ZSRib), izdela mnenje k osnutku ribiško gojitvenega načrta za ribiški okoliš (člen 12/3 ZSRib), poribljava z ribami iz sonaravne gojitve in iz ribogojnice, upravlja ribogojne objekte in izvaja odlove rib v gojitvene namene,

organizira ribičko čuvajsko službo, določa pogoje za izvajanje ribolovne pravice (članom RD, članom drugih RD in zamejskih ribiških klubov ter domačim in tujim turistom), izvaja ukrepe iz 20. člena ZSRib v primeru pogina rib, vodi evidence potrebne za ribiški kataster (člen 51/2 ZSRib) in društvene evidence, organizira strokovno usposabljanje članov, zaposluje strokovne delavce za delo na področju društvene dejavnosti, ribogojstva in druga dela pri upravljanju ribiškega okoliša, prireja ribiška tekmovanja, družabna srečanja in druge društvene prireditve, sodeluje z inšpekcijskimi organi, predstavniki lokalne oblasti in podjetji zaradi zaščite voda pred onesnaževanjem. Dve izmed pomembnih dejavnosti (elektro odlov in vlaganje rib) so prikazane na slikah.

Vlaganje - Jezero - krap